section divider

Regulamin serwisu

I. Definicje

Poniższym definicjom nadaje się następujące znaczenie:

a) Stokrotka spółka z o.o. – Stokrotka spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 64 828 000, 00 zł.

b) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.stokrotka.pl;

c) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników;

d) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II. Korzystanie z serwisu

1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest łączne spełnienie co najmniej następujących wymagań technicznych: komputer posiadający nie mniej niż 256 MB pamięci RAM z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych we wskazanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 9.0, Firefox 26.0, Chrome 31.0, Opera 18.0 lub Safari 5.1.7.

2. Użytkownik ma prawo do rejestracji w Serwisie. Rejestracja jest niezbędna do pełnego korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje Serwisu mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników pełnoletnich.

3. Przed rejestracją w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Dla rejestracji w Serwisie niezbędna jest akceptacja treści Regulaminu przez Użytkownika.

III. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Stokrotka spółka z o.o.

2. Stokrotka spółka z o.o. zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. N 101, poz. 926 j.t.) oraz zasadami określonymi w Regulaminie, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Stokrotka spółka z o.o. nie będzie przekazywała danych osobowych innym podmiotom.

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Stokrotka spółka z o.o. wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

5. Stokrotka spółka z o.o. może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 j.t.). Przesyłanie informacji handlowych przez Stokrotka spółka z o.o. następuje po uzyskaniu zgody Użytkownika.

6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi lub ograniczy możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz żądania ich poprawienia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Stokrotka spółka z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin lub na adres poczty elektronicznej: bok@stokrotka.pl.

IV. Pliki Cookies

1. Stokrotka spółka z o.o. informuje Użytkownika, że w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, którymi Użytkownik może zarządzać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

2. Pliki cookies są plikami zawierającymi dane informatyczne, umożliwiającymi odczytanie tych danych przy ponownym korzystaniu z Serwisu.

3. Pliki cookies wykorzystywane są zarówno w samym Serwisie, jak i na jego podstronach w następujących celach:

a) umożliwienie identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w serwisie

b) dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika

c) cele statystyczne.

4. Pliki cookies zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

5. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Stokrotka spółka z o.o. na identyfikację na ich podstawie tożsamości konkretnych Użytkowników.

6. Stokrotka spółka z o.o. informuje Użytkownika, że decyzję co do zakresu wykorzystywania plików cookies Użytkownik może podjąć i wdrożyć w życie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności obowiązującej w Serwisie, w tym dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies dostępne są pod adresem: www.stokrotka.pl/polityka-prywatnosci/.

V. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących korzystania z Serwisu.

2. Reklamacje należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: bok@stokrotka.pl lub na adres: Stokrotka spółka z o.o. ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin.

3. Stokrotka spółka z o.o. będzie rozpatrywała reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

VI. Publikacja Regulaminu

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można zapoznać się w siedzibie Stokrotka spółka z o.o. w Lublinie pod adresem: ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin oraz na stronie internetowej pod adresem: www.stokrotka.pl/regulamin-serwisu/.

VII. Zmiana Regulaminu

1. Stokrotka spółka z o.o. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną powiadomienia na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy poczty elektronicznej wskazane przy rejestracji.

VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.